Gegevensbescherming

Hier vindt u ons privacybeleid

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons ...

1. doelstelling, verantwoordelijke instantie en minimumleeftijd

2. waarschuwing voor inhoud

3. externe links

4. auteursrechten en uitvoeringsrechten

5. basisinformatie over gegevensverwerking

6. verwerking van persoonlijke gegevens

7. verzamelen van toegangsgegevens

8. cookies & bereikmeting

9. contactformulier

10. integratie van diensten en inhoud van derden

11. duur van de gegevensopslag

12. recht van gebruikers op informatie

13. Recht van gebruikers op rectificatie

14. recht op annulering voor gebruikers

15. wijzigingen in het privacybeleid

16. goedkeuring voor het statistische analyse-instrument MATOMO


1. doelstelling, verantwoordelijke instantie en minimumleeftijd

1.1 Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking (inclusief verzameling, verwerking en gebruik, evenals het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online-aanbod" of "website"). Het privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop de online aanbieding wordt uitgevoerd.

1.2 De aanbieder van het online aanbod en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming volgens de wet op de gegevensbescherming:

HAILTEC GmbH
Alexander Renz
Gangstetten 2
D-72531 Hohenstein-Meidelstetten
Telefoon: 07387 - 98 85 8-0
Fax: 07387 - 98 8 58-50
E-mail: datenschutz@hail-tec.de

(hierna "provider", "wij" of "ons" genoemd). Zie voor contactgegevens onze juridische kennisgeving.

1.3 De minimumleeftijd voor gebruikers om in te stemmen met dit privacybeleid is 16 jaar, tenzij de afzonderlijke landen van de Europese Unie de leeftijdsgrens verlagen naar 13 jaar.

1.4 De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten geslachtsneutraal worden opgevat.


2. waarschuwing voor inhoud

2.1 De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en het aangeboden nieuws.

2.2 Bijdragen met een naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de operator.


3. externe links

3.1 Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve beheerders. Bij het aanmaken van de externe links heeft de aanbieder de inhoud van derden gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt.

3.2 Het is niet redelijk voor de aanbieder om externe links voortdurend te controleren zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Dergelijke externe links worden echter onmiddellijk verwijderd als we ons bewust worden van eventuele juridische overtredingen.


4. auteursrechten en naburige rechten

4.1 De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteurs- en aanverwante recht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig aangeduid. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

4.2 De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4.3 Het gebruik van de contactgegevens in de juridische mededeling voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.


5. basisinformatie over gegevensverwerking

5.1 Wij verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming volgens de principes van gegevensminimalisatie en gegevensvermijding. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming voor is, in het bijzonder als de gegevens nodig zijn voor het leveren van onze contractuele diensten en online services of wettelijk verplicht zijn of als er toestemming voor is gegeven.

5.2 Wij onthouden ons uitdrukkelijk van het verzamelen van klantgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid blijken.

5.3 Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. De hiervoor gebruikte beveiligingsprocedure (SSL Secure Sockets Layer) voldoet aan de gebruikelijke stand van de techniek en wordt bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbescherming bij online bankieren.

5.4 Als in het kader van dit privacybeleid inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "externe aanbieders" genoemd) worden gebruikt en hun hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd, kan ervan worden uitgegaan dat gegevens worden overgedragen naar de landen waar de externe aanbieders zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.


6. verwerking van persoonlijke gegevens

6.1 Naast het gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in dit privacybeleid, worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van de gebruiker:

6.1.1 Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten en gebruikersdiensten;

6.1.2 Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

6.2 Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor factureringsdoeleinden (bijv. aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als deze noodzakelijk zijn om aan onze contractuele verplichtingen jegens de gebruikers te voldoen (bijv. adresinformatie aan leveranciers).

6.3 Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de vraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.
Persoonsgegevens worden verwijderd als ze hun beoogde doel hebben vervuld en er geen bewaarplicht is om verwijdering te voorkomen.


7. verzamelen van toegangsgegevens

7.1 Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

7.2 Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uitsluitend voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online-aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.


8. cookies & bereikmeting

8.1 Cookies zijn informatie die wordt overgebracht van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker en daar wordt opgeslagen voor latere raadpleging. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in de context van gepseudonimiseerde bereiksmeting als onderdeel van dit privacybeleid.

8.2 Het is ook mogelijk om dit online aanbod zonder cookies te bekijken. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze online aanbieding.


9. contactformulier

Als klanten ons vragen sturen via het contactformulier, worden hun gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die ze daar verstrekken, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.


10. integratie van diensten en inhoud van derden

10.1 Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van derden, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, worden geïntegreerd in ons online aanbod. De integratie van inhoud van externe aanbieders vereist altijd dat de externe aanbieders het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruiker voor hun eigen doeleinden verwerken. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. We zullen deze inhoud zoveel mogelijk op een gegevensbesparende en gegevensvermijdende manier gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

10.2 De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, opties voor bezwaar (zogenaamde opt-out):

- Kaarten van de dienst "Google Maps" van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.


11. duur van de gegevensopslag

11.1 De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen noodzaak is voor statistische analyse van onze kant en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, tenzij de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

11.2 Klantgegevens worden in ieder geval na 20 jaar verwijderd.


12. recht van gebruikers op annulering en correctie

12.1 Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken.

12.2 Gebruikers hebben het recht om te eisen dat wij onjuiste of onvolledige gegevens die op hen betrekking hebben onverwijld corrigeren, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.


13. recht van gebruikers op informatie

13.1 Gebruikers hebben het recht om bij ons informatie op te vragen over gegevens die op hen betrekking hebben en de overdracht daarvan in gangbare elektronische vorm, evenals een kopie van deze gegevens persoonlijk.

13.2 Voor informatie over persoonsgegevens is een schriftelijk en ondertekend verzoek aan ons postadres vereist.


14. Recht van gebruikers op het wissen van gegevens

14.1 Gebruikers hebben het recht om te eisen dat wij hun eigen gegevens verwijderen indien:

14.1.1. de opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is

14.1.2. de gebruiker zijn toestemming voor gegevensverwerking heeft ingetrokken

14.1.3. de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt

14.1.4. er een wettelijke verplichting is om te wissen krachtens de EU-wetgeving of de nationale wetgeving

14.2 Het recht van gebruikers om hun eigen gegevens te wissen is echter niet van toepassing indien:

14.2.1. vrijheid van meningsuiting of vrijheid van informatie prevaleert

14.2.2. de gegevensopslag dient om te voldoen aan een wettelijke verplichting

14.2.3. het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid prevaleert

14.2.4. archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke en historische onderzoeksdoeleinden in strijd zijn met dit

14.2.5. de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

14.3 Voor het verwijderen van persoonsgegevens is een schriftelijk en ondertekend verzoek aan ons postadres vereist.

 

Gebruik van SalesViewer®-technologie:

Deze website maakt gebruik van SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

Hiervoor wordt een javascript-gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (bekend als hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze koppeling https://www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt een opt-out cookie voor deze website opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.


16. wijzigingen in het privacybeleid

16.1 Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of in geval van wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.

16.2 Gebruikers worden verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van het privacybeleid.

Lid van netwerken en verenigingen

nezumed wit
MedicalMountains Logo wit
Partner UKP Lasertechnologie VDWF

HAILTEC - Uw gecertificeerde partner

TUeV ISO 9001 wit
TUeV ISO 14001 wit
TUeV ISO 13485 wit

Profiteer van de nieuwste lasertechnologie zonder zelf te hoeven investeren.