Gegevensbescherming

Hier vindt u ons privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor deze of andere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Externe hosting wordt aangeboden met het oog op de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 sub f AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster(s):

sins-it Gmbh
Kirchstr. 12
72534 Hayingen

Verwerking van bestellingen

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

HAILTEC GmbH
Gangstetten 2
D-72531 Hohenstein-Meidelstetten

Telefoon: 07387 – 98 85 8-0
E-mailadres: datenschutz@hailtec.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel waarvoor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane gronden hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelsrecht); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen hebben opgehouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrond van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 1, van de AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. De gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

Opmerking over de overdracht van gegevens naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals de overdracht aan Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze landen. Wij willen erop wijzen dat een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd in derde landen die onzeker zijn over de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Een gegevensoverdracht naar de VS is toegestaan als de ontvanger een certificering heeft volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) of over passende aanvullende waarborgen beschikt. Informatie over overdrachten naar derde landen, inclusief de ontvangers van de gegevens, is te vinden in deze privacyverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met diverse externe instanties. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om persoonsgegevens door te geven aan deze externe instanties. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. openbaarmaking van gegevens aan belastingautoriteiten), als we een legitiem belang hebben bij de openbaarmaking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG of als een andere rechtsgrondslag de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven wij persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor de afhandeling van bestellingen. In het geval van een gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 LID . 1 LETTER E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, waar zij werken of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens die wij van u hebben betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als sitebeheerder stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Afmelden voor promotionele e-mails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derden binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is opgegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies die nodig zijn voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Toestemming met naleving

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Complianz om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nederland (hierna te noemen "Complianz").

Complianz wordt gehost op onze servers en maakt dus geen verbinding met de servers van de provider van Complianz. Complianz slaat een cookie op in uw browser om u de door u gegeven toestemmingen te kunnen toewijzen of deze in te trekken. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de compliance-cookie zelf verwijdert of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Complianz wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

Logbestanden van de server

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzings-URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, slaan wij uw aanvraag op en verwerken wij deze, inclusief alle persoonsgegevens (naam, aanvraag) met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), indien hierom is verzocht; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots zijn in staat om zonder menselijke hulp te reageren op uw vragen en andere input. Om dit te doen, analyseren de chatbots naast uw invoer ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatoren, bestellingen en chatgeschiedenis). De chatbot kan ook uw IP-adres, logbestanden, locatie-informatie en andere metadata verzamelen. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven, mits aan de andere wettelijke vereisten (met name toestemming) wordt voldaan. Om dit te doen, kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en advertentietools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u in het kader van de communicatie invoert, blijven bij ons of bij de chatbotoperator totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De wettelijke basis voor het gebruik van chatbots is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een overeenkomst te sluiten of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de chatbot aifinyoCHAT van aifinyo AG. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van aifinyoCHAT: https://www.aifinyochat.ai/datenschutzerklaerung/.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiekentools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de tools die erin zijn geïntegreerd te beheren en weer te geven. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de Verenigde Staten te waarborgen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals het aantal bekeken pagina's, de duur van het verblijf, de gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Het is niet toegewezen aan een gebruikers-ID.

Verder kunnen we met Google Analytics onder andere: Registreer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Daarnaast gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën bij data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de Verenigde Staten te waarborgen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

Google Analytics IP-anonimisering is ingeschakeld. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van bestellingen

Wij hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van bestellingen en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van Google Analytics.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we onder andere: Registreer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Hotjar kan ook met de muisaanwijzer bepalen hoe lang je op een bepaalde plek bent gebleven. Op basis van deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heatmaps, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website de voorkeur hebben van de websitebezoeker.

We kunnen ook bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk punt u uw invoer in een contactformulier hebt verlaten (zogenaamde conversietrechters).

Daarnaast kan Hotjar gebruikt worden om directe feedback van websitebezoekers te verzamelen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of het gebruik van device fingerprinting).

Voor zover toestemming is verkregen, wordt het gebruik deso. g. Dienstverlening uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG; De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Hotjar uitschakelen

Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen van gegevens door Hotjar, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies daar: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Houd er rekening mee dat het deactiveren van Hotjar voor elke browser of elk apparaat afzonderlijk moet worden gedaan.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Verwerking van bestellingen

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Google-advertenties

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de Verenigde Staten te waarborgen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

TikTok-pixel

We hebben de TikTok-pixel op deze website geïntegreerd. De aanbieder is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland (hierna TikTok genoemd).

Met behulp van TikTok Pixel kunnen we op interesses gebaseerde advertenties op TikTok tonen aan websitebezoekers die onze aanbiedingen hebben bekeken (TikTok Ads). Tegelijkertijd kunnen we met behulp van de TikTok-pixel bepalen hoe effectief onze advertenties op TikTok zijn. Hierdoor kan de effectiviteit van TikTok-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en worden geoptimaliseerd voor toekomstige advertentiemaatregelen. Er worden verschillende gebruiksgegevens verwerkt, zoals IP-adres, bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker, informatie over de advertentie waarop een persoon op TikTok heeft geklikt of een gebeurtenis die is geactiveerd (tijdstempel). Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar derde landen is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Verwerking van bestellingen

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie toe te sturen en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel is komen te vervallen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de verzendlijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefservice op een zwarte lijst worden opgeslagen, indien dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

We gebruiken Pipedrive om nieuwsbrieven te versturen, aangeboden door Pipedrive OÜ, Mustamäe tee 3a, 10615 Tallinn, Estland.

De grondslag voor het verzenden van de periodieke nieuwsbrief is uw toestemming, u heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde en zonder opgaaf van redenen in te trekken. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG.

Versturen van nieuwsbrieven naar bestaande klanten

Als u goederen of diensten bij ons bestelt en uw e-mailadres opgeeft, kan dit e-mailadres vervolgens door ons worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen. In een dergelijk geval wordt via de nieuwsbrief alleen directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden. U kunt de verzending van deze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. In dit geval is de wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG in combinatie met § 7, lid 3, UWG.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings naar u te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. Plug-ins en tools

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypen. Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Voor meer informatie over Google Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is ingeschakeld, kan Google Google Fonts gebruiken voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de Verenigde Staten te waarborgen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Weglot

Deze website bevat functies van de vertaaldienst van Weglot. De aanbieder is Weglot SAS, 138, rue Pierre Joigneaux in Bois-Colombes 92270 Frankrijk. Weglot wordt geladen wanneer u de website bezoekt, dus u kunt de taal wijzigen in een andere taal dan Duits via het taalpictogram in de header van de website. Hierdoor kan een directe verbinding tot stand worden gebracht tussen uw browser en de server van Weglot wanneer u deze website bezoekt. Weglot ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Toestemming wordt gevraagd via de cookie- en privacy-instellingen van de website. De verwerking vindt dan uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lift. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de instellingen voor gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Weglot: https://www.weglot.com/privacy

Pipedrive Web Visitor c/o Leadfeeder

Wij gebruiken Leadfeeder als tool voor het genereren van commerciële leads, d.w.z. het herkennen van zakelijke bezoekers van onze website als potentiële geïnteresseerden in onze diensten of informatie. Voor dit doel worden alleen IP-adressen van bedrijven of zakenpersonen verwerkt; de IP-adressen worden ook verwerkt in de afkorting van de laatste twee cijfers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/privacy/.

8. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Om met onze klanten te communiceren, maken we onder andere gebruik van online vergadertools. De specifieke tools die we gebruiken staan hieronder vermeld. Als u via video- of audioconferenties via internet met ons communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentietool verzameld en verwerkt.

De conferencing tools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt voor het gebruik van de tools (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van online communicatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Voor zover binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tools. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnamen, chat-/chatberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de Service.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de privacyverklaring van de betreffende gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben opgesomd.

Doel en rechtsgrond

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 sub b AVG). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, is het gebruik van de betreffende tools gebaseerd op deze toestemming; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via de video- en conferentietools worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de conferentietools.

Gebruikte vergadertools

We gebruiken de volgende conferencing tools:

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de Verenigde Staten te waarborgen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Verwerking van bestellingen

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

9. Eigen diensten

Verwerking van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens met de strengste vertrouwelijkheid worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) naar Duits recht (aangaan van een arbeidsrelatie), artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (aangaan van een algemene overeenkomst) en – indien u uw toestemming hebt gegeven – artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een vacature afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) op te slaan. Vervolgens worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor verificatiedoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering pas plaats als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering uitsluiten.

Opname in de sollicitantenpool

Als we u geen baan aanbieden, hebben we mogelijk de mogelijkheid om u toe te voegen aan onze pool van sollicitanten. Als u wordt geaccepteerd, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Opname in de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Het indienen van toestemming is vrijwillig en heeft geen verband met de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk verwijderd.

Lid van netwerken en verenigingen

nezumed wit
MedicalMountains Logo wit
Partner UKP Lasertechnologie VDWF

HAILTEC - Uw gecertificeerde partner

TUeV ISO 9001 wit
TUeV ISO 14001 wit
TUeV ISO 13485 wit

Profiteer van de nieuwste lasertechnologie zonder zelf te hoeven investeren.